കേരള മലബാര്‍ ഇസ്ലാമിക്‌ ക്ലാസ്സ്‌ റൂമില്‍ തല്‍സമയം:09.30 AM-മുസ്തഫ സഅദി ക്ലാരി വിഷയം:അദകിയ,10.30 AM –ഉസ്താദ്‌ ഷാഫി മഹ് ളരി, 11.30 AM – ഉസ്താദ്‌ കെ എം ബാവ മുസ്ലിയാര്‍ കൂരിയാട്‌, 1.30 PM- ഉസ്താദ്‌ എന്‍ എം സഖാഫി വെന്നിയൂര്‍ , 2.30 PM- ഉസ്താദ്‌ സാജിര്‍ഹസനി , ഫിഖ്‌ഹ് ക്ലാസ്സ്‌ എല്ലാ ദിവസവും ഉസ്താദ്‌ മുഹിയുദ്ദീന്‍ സഅദി അല്‍ കാമിലി കൊട്ടുകര സൗദി സമയം :3.30-pm (ഇന്ത്യന്‍ സമയം 6:00) കര്‍മ്മശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിലെ ക്ലാസും സംശയ നിവാരണവും , 4 PM- സുന്നി ഓണ്‍ലൈന്‍ ന്യൂസ്‌ . ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം >എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഇന്ത്യന്‍ സമയം വൈകുന്നേരം 5മണിക്ക് ഡോക്റ്റര്‍ ഷാഫി എം ബി ബി എസ് .കേരള മലബാര്‍ ഇസ്ലാമിക്‌ ക്ലാസ്സ്‌ റൂമില്‍

കേരള മലബാര്‍ ഇസ്ലാമിക്‌ ക്ലാസ്സ്‌ റൂമില്‍ പ്രഗല്‍ഭ ഡോക്ടര്‍മാരുടെ ക്ലാസുകള്‍ | മനശാസ്ത്രക്ഞനും എഴുത്തുകാരനുമായ ഡോക്ടര്‍ സലാം സഖാഫി ഓമശ്ശേരി (ISLAMIC EDUCATIONAL BOARD OF INDIA CHIEF TRAINER)എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും IST 4.30 pm | ഡോക്ടര്‍ യുകെ ശരീഫ്‌ എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും ഇന്ത്യന്‍ സമയം 2.30pm | ഡോക്ടര്‍ ഷാഫി എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഇന്ത്യന്‍ സമയം 5.00 pm

നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ്‌ വഫാതായി


ae¸pdw: kakvX tIcf PwC¿¯p Dea tI{µ D]m[y£\pw Imc´qÀ aÀ¡kv icoA¯v tImtfPv sshkv{]n³kn¸epw ae¸pdw PnÃm kwbpà Jmfnbpw kakvX tIcf PwC¿¯p Deam ae¸pdw PnÃm {]knUâpw s\Ãn¡p¯v Fw sI CkvamCu apkvenbmÀ (72) A´cn¨p. RmbdmgvN D¨¡v 12:30\v s]cn´Âa® kzImcy Bip]{Xnbnembncp¶p acWw.
J_dS¡w Xn¦fmgvN cmhnse ]¯v aWn¡v s\Ãn¡p¯v PpamakvPnZv J_ÀØm\n \S¡pw. apkveymcI¯v Al½Zv apkveymcmWv ]nXmhv. P\\w 1939Â. amXmhv adnbw _nhn.
Ggmw hbÊn D¸ acn¨p. ]n¶oSv D½bpsS ]cnNcW¯n hfÀ¶v alm{]Xn`bmbn. CkvamCu F¶ t]cv XncsªSp¡s¸«Xn\v ]n¶nepw Hcp IYbpWvSv. CkvamCu apkvenbmcpsS D¸bpsS tPyjvT ktlmZc\mbncp¶p CkvamCuÂ. 1921 km{amPyXz¯ns\Xnsc Jnem^¯v kac¯n BenapkvenbmcpsS k´X klNmcnbmbncp¶p At±lw.


Ben apkvenbmsc AdÌp sN¿m³ Xncqc§mSn ]«mfw hfªt¸mÄ sNdp¯p\n¡m³ {ian¨mWv B tZim`nam\n càkm£nbmbXv. B kvacW \ne\nÀ¯m\mWv AlvaZv F¶hÀ Xsâ aI\v CkvamCu F¶ t]cp\ÂInbXv.
s\Ãn¡p¯nse kzemlp±o³ aZvdkbn {]mYanI ]T\w. A©mwXcw hsc kvIqfnepw ]Tn¨p. 12mw hbÊn \ne¼qÀ N´¡p¶nemWv BZyambn ZÀkn tNcp¶Xv. A½mh³ s\Ãn¡p¯v tIm«¡p¯v IpªÊ³ lmPnbmbncp¶p DkvXmZv.
ijw DkvXmZv InS§bt¯¡v amdnbt¸mÄ IqsS t]mbn. BhÀjw GXm\pw amk§Ä DkvXmZn\v ZÀknÃmXncp¶t¸mÄ sh«n¡m«ncnbn hÅph§mSv _m¸p apkvenbmcpsS ZÀkn tNÀ¶p. ASp¯ hÀjw DkvXmZv IpªÊ³ lmPn ]pÃmcbn ZÀkv XpS§nbt¸mÄ DkvXmZnsâ ASpt¯¡v Xs¶ aS§n. AhnsS aq¶v hÀjapWvSmbncp¶p. XpSÀ¶v \lvhn {]tXyIamb AhKmlw t\SWsa¶ e£yt¯msS A¡
me¯v Gähpw {]kn²\mb \lvho ]ÞnX³ Im«pIWvS³Ipªl½Zv apkvenbmcpsS sh«¯qcnse ZÀkn tNÀ¶p. shÃqÀ _mJnbm¯nepw ]«n¡m«pw aäpw apZcnkmbncp¶ IcphmcIpWvSv sI.sI F¶dnbs¸« ]ÞnX³ Cu Ipªl½Zv apkvenbmcpsS aI\mWv. at©cn A_vZpÀdlvam³ apkvenbmÀ, A_vZpÀdlvam³ ^fv^cn(Ip«n)apkvenbmÀ XpS§nbhcpw {][m\ Kpcp\mY·mcmWv.
Be¯qÀ]Sn, Imh\qÀ, Acn{¼, ]pÃmc F¶nhnS§fn apZÀcnkmbn tkh\w. ]n¶oSv \´n ZmdpÊemw Ad_nIv tImtfPn sshkv{]n³kn¸Â ]ZhnbnÂ. 1986 apX aÀIkn ssiJpÂlZokpw sshkv{]n³kn¸epambncp¶p.
hlm_nIfpsS A¯uloZn\v "XuloZv Hcp ka{K]T\w' F¶ JÞ\IrXnsbgpXn cN\mcwK¯p h¶p. aX§fneqsS Hcp ]T\]cyS\w, aZvl_pIfpw CamapIfpw Hcp eLp]T\w, acWm\p_ÔapdIÄ, CkvemanI km¼¯nI\nba§Ä, PpapA Hcp ]T\w XpS§n \nch[n aebmf IrXnIÄ kz´ambpWvSv. anivImXns\gpXnb hymJym\w "anÀJmXp anivImXv' {][m\ Ad_n IrXnbmWv. AJmCZpÊp¶, ^nJvlpÊp¶ F¶o {KÙ§fpw PwD PhmanAv, Pemsse\n  F¶nhs¡gpXnb hymJym\§fpw FSp¯p]dtbWvSXmWv

No comments:

SunniOnlineNews

സുന്നി ഓണ്‍ലൈന്‍ വീഡിയോകള്‍

kmic

ജനപ്രിയം

Subscribe to Kerala Malabar Islamic Class Room Online Group - കേരളമലബാര്‍ഇസ്ലാമിക്‌ ക്ലാസ്സ്‌റൂം ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗ്രൂപ്പ്‌ Email:

Archive

BACK TO TOP