കേരള മലബാര്‍ ഇസ്ലാമിക്‌ ക്ലാസ്സ്‌ റൂമില്‍ തല്‍സമയം:09.30 AM-മുസ്തഫ സഅദി ക്ലാരി വിഷയം:അദകിയ,10.30 AM –ഉസ്താദ്‌ ഷാഫി മഹ് ളരി, 11.30 AM – ഉസ്താദ്‌ കെ എം ബാവ മുസ്ലിയാര്‍ കൂരിയാട്‌, 1.30 PM- ഉസ്താദ്‌ എന്‍ എം സഖാഫി വെന്നിയൂര്‍ , 2.30 PM- ഉസ്താദ്‌ സാജിര്‍ഹസനി , ഫിഖ്‌ഹ് ക്ലാസ്സ്‌ എല്ലാ ദിവസവും ഉസ്താദ്‌ മുഹിയുദ്ദീന്‍ സഅദി അല്‍ കാമിലി കൊട്ടുകര സൗദി സമയം :3.30-pm (ഇന്ത്യന്‍ സമയം 6:00) കര്‍മ്മശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിലെ ക്ലാസും സംശയ നിവാരണവും , 4 PM- സുന്നി ഓണ്‍ലൈന്‍ ന്യൂസ്‌ . ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം >എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഇന്ത്യന്‍ സമയം വൈകുന്നേരം 5മണിക്ക് ഡോക്റ്റര്‍ ഷാഫി എം ബി ബി എസ് .കേരള മലബാര്‍ ഇസ്ലാമിക്‌ ക്ലാസ്സ്‌ റൂമില്‍

കേരള മലബാര്‍ ഇസ്ലാമിക്‌ ക്ലാസ്സ്‌ റൂമില്‍ പ്രഗല്‍ഭ ഡോക്ടര്‍മാരുടെ ക്ലാസുകള്‍ | മനശാസ്ത്രക്ഞനും എഴുത്തുകാരനുമായ ഡോക്ടര്‍ സലാം സഖാഫി ഓമശ്ശേരി (ISLAMIC EDUCATIONAL BOARD OF INDIA CHIEF TRAINER)എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും IST 4.30 pm | ഡോക്ടര്‍ യുകെ ശരീഫ്‌ എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും ഇന്ത്യന്‍ സമയം 2.30pm | ഡോക്ടര്‍ ഷാഫി എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഇന്ത്യന്‍ സമയം 5.00 pm

ചെറുശ്ശേരിയെ പുറത്താക്കി

sNdpticnsb kakvXbpsS
sk{I«dn kYm\¯v \n¶v \o¡n
tImgnt¡mSv: kakvXtIcf PwC¿¯p DeabpsS P\d sk{I«dn Øm\¯v sNdpticn ssk\p±o³ apkvenbmÀ XpScm³ ]mSnsöv tImSXn hn[n¨p. kakvX tIcf PwC¿¯p DeabpsS P\dÂt_mUn hnfn¡pItbm \nbam\pkrXw apimhd ({]hÀ¯IkanXn) XncsªSp¡s¸SpItbmsNbvXn«nsöv ImWn¨v P\d t_mUn AwKamb F. Xzml apkvenbmÀ ImbwIpfw, hn.F³ hm¸p«n Zmcnan F¶nhÀ \ÂInb A¸oen³taemWv tImgnt¡mSv AUoj\ PnÃm tImSXn (aq¶v) PUvPn imc§v[sâ hn[n. sNdpticn ssk\p±o³ apkvenbmÀ kwkvX tIcf PwC¿¯p DeabpsS P\d sk{I«dn kvYm\w hln¨Xv `cWLS\ A\pimkn¡p¶ Xc¯n XncsªSp¡s¸«v sImWvSà F¶v ImWn¨v tImgnt¡mSv k_v tImSXnbn kaÀ¸n¨ A\ymbw tImSXn A\phZn¡mXncp¶t¸mÄ \ÂInb A¸oenemWv ta tImSXn hn[n. \nbahncp²ambn A[nImcw ssIbmfnb ssk\p±o³ apkvenbmÀ sk{I«dn Øm\¯v XpSccpsX¶v C©Ivj³ aqew tImSXn D¯chn«p. 15/04/2011

No comments:

SunniOnlineNews

സുന്നി ഓണ്‍ലൈന്‍ വീഡിയോകള്‍

kmic

ജനപ്രിയം

Subscribe to Kerala Malabar Islamic Class Room Online Group - കേരളമലബാര്‍ഇസ്ലാമിക്‌ ക്ലാസ്സ്‌റൂം ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗ്രൂപ്പ്‌ Email:

Archive

BACK TO TOP